close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • OPŁATY KONSULARNE

  • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH (AMBASADA RP W KUALA LUMPUR)

    Opłaty w Ringgitach malezyjskich obowiązują od 02-07-2018

    Poz.

    Rodzaj czynności

    Wysokość opłaty w MYR

    1

    2

    3

    I. Czynności w sprawach paszportowych

    1.01

    Wydanie paszportu

    581

    1.02

    Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

    330

    1.03

    Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

    189

    1.04

    Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

    142

    1.05

    Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

    71

    1.06

    Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

    1554

    1.07

    Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

    989

    1.08

    Wydanie drugiego paszportu

    518

    II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

    2.01

    Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

    1695

    2.02

    Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

    189

    2.03

    Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

    377

    2.04

    Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

    1695

    2.05

    Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

    142

    III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

    3.01

    Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

    283

    3.02

    Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

    283

    3.03

    Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

     

    3.04

    Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

     

    3.05

    Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

    142

    3.06

    Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

    142

    IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

    4.01

    Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

    283

    4.02

    Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

    236

    4.03

    Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

    142

    V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

    5.01

    Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

    142

    5.02

    Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

    142

    5.03

    Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

    95

    5.04

    Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

    236

    VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i

    poświadczania tłumaczeń

    6.01

    Legalizacja dokumentu

    142

    6.02

    Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

    283

    6.03

    Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

    142

    6.04

    Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

    142

    6.05

    Poświadczenie daty okazania dokumentu

    142

    6.06

    Sporządzenie aktu notarialnego

    942

    6.07

    Wykonanie innej czynności notarialnej

    142

    6.08

    Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

    424

    6.09

    Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

    142

    6.10

    Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

    142

    VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

    7.01

    Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*) ***)

    2354

    7.02

    Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

    236

    7.03

    Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

    236

    7.04

    Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

    236

    7.05

    Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

    236

    7.06

    Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

    236

    7.07

    Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

    236

    7.08

    Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

    236

    7.09

    Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

    236

    7.10

    Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

    142

    VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

    8.01

    Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

    1130

    8.02

    Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

    1413

    8.03

    Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

    942

     

     

     

    IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****)

     

     

     

    9.02

    Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

    142

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: