close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY

 •  

  OGÓLNE INFORMACJE WIZOWE

   

  Wizy wydaje się jako wizy jednolite i krajowe.

   

  Wiza jednolita (tzw. wiza Schengen), będąca zezwoleniem na tranzyt lub planowany pobyt nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie na terytorium Schengen, licząc od dnia pierwszego wjazdu, dzieli się na:

  • jednolita wiza "C" (ważna na terytorium wszystkich państw członkowskich)

  • wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (tzw. wiza "LTV")

  • wiza tranzytowa lotniskowe A

   

  Wiza krajowa, oznaczona symbolem „D", uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie 1 roku w okresie ważności wizy.

  Wiza może uprawniać do jednego („01"), dwóch („02") lub nieograniczonej („MULT") liczby wjazdów w okresie pobytu oznaczonym w wizie ilością dni.

  O wizę można się ubiegać, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument podróży, którego okres ważności przekracza co najmniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wyjazd na podstawie wydanej wizy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z terytorium obszaru Schengen w przypadku wizy jednolitej. Ponadto dokument winien posiadać przynajmniej 2 wolne strony wizowe.

   

  WNIOSEK WIZOWY

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1) wniosek wizowy

   

  2) 2 fotografie osób objętych wnioskiem

   

  3) dokumenty potwierdzajace okoliczności podane we wniosku;

   

  4) pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium państw obszaru Schengen w wysokości co najmniej 30000 euro przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium - w przypadku wniosku o wydanie wizy jednolitej pobytowej;

   

  5) posiadanie ubezpieczenia kosztów leczenia na terytorium Polski w wysokości co najmniej 30000 euro przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium lub okazanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium - w przypadku wniosku o wydanie wizy krajowej.

   

  Cudzoziemiec jest obowiązany również przedstawić dokumenty potwierdzające cel wjazdu do Polski. Cudzoziemiec powinien również udokumentować, iż posiada wystarczające środki utrzymania niezbędne do pokrycia kosztów planowanego pobytu. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium naszego kraju na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać kwotę 100 zł na każdy dzień pobytu albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia (vide: środki finansowe).

   

  STREFA SCHENGEN

   

  21 grudnia 2007 roku Polska, wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 25 państwa [1]. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium.

  Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą również spełniać następujące warunki:

   

  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

   

  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;


  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

   

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

  Państwa Schengen wydają następujące rodzaje wiz jednolitych, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

   

  wiza lotniskowa (A) - ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska,

   

  wiza jednolita (C) - wydawana np. w celu turystycznym, tranzytu, biznesowym etc. W zależności od celu podróży, umożliwia pobyt na terytorium Schengen maksymalnie do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

  Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy narodowe (D) oraz zezwolenia na pobyt, które są ważne tylko na terytorium kraju wydającego.

  Posiadacze zezwoleń na pobyt wydanych przez jedno z państw Schengen, mogą podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

    

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  1. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  1. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  1. wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  2. pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

       5. Podstawy prawne:

    

  3. ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).
  4. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  5. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

  MALEZJA I BRUNEI DARUSSALAM

   

  Z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich zwolnieni są obywatele państw wymienionych w załączniku II rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniające kraje trzecie, których obywatele są obowiązani posiadać wizę przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku. (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1).

   

  Obywatele Malezji oraz Brunei Darussalam zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni.

   

  WIZY SCHENGEN DLA OBYWATELI FILIPIN I INNYCH NARODOWOŚCI ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERYTORIUM FILIPIN

   

  Ambasada RP w Kuala Lumpur informuje, iż zgodnie z porozumieniem pomiędzy rządem RP a rządem Królestwa Niderlandów ws. wzajemnej reprezentacji, od 1 lipca 2010 r. Ambasada Holandii w Manili, zgodnie z zapisami Kodeksu Wizowego UE, będzie wystawiała wizy Schengen dla obywateli Filipin udających się do RP/UE na krótkie pobyty do 90 dni w okresie 6 miesięcznym.  

   

  Zgodnie z umową konsul holenderski nie może wydać wiz:

   

  1. dyplomatycznych i służbowych (nie oznacza to jednak, że do wizowania nie mogą zostać przyjęte paszporty dyplomatyczne czy służbowe - w tych wypadkach jednak możliwe jest wydanie wizy nie-dyplomatycznej i nie-służbowej);

   

  2. wydawanych w związku z podjęciem pracy zarobkowej;

  3. w celu podjęcia nauki;

  4. w celu podjęcia działalności, dla której wymagane jest wydanie zezwolenia.

   

  Od tego dnia aplikacje o wydanie wizy Schengen, krótkoterminowej winny być składane w Sekcji Konsularnej Ambasady Królestwa Niderlandów w Manili. Szczegółowe informacje należy uzyskać w placówce Królestwa Niderlandów:

   

  26th Floor Equitable Bank Tower,

  8751 Paseo de Roxas

  Makati City, Metro Manila

  Philippines

   

  Contact

  Telephone (+63) 2 786 66 66

  Fax (+63) 2 786 66 00

  E-Mail man@minbuza.nl(for visa questions man-vz@minbuza.nl)

   

  Opening hours

  Embassy

  Mon - Fri 08:00 - 17:00

  Consular and Visa Section

  Mon - Fri 09:00 - 12:00 (appointments only)

   

  Obywatele Filipin pragnący przebywać na terenie RP powyżej 90 dni w 6-miesięcznym okresie czasu, potrzebujący wizę krajową D (np. praca, studia) aplikacje w dalszym czasie składają w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur na dotychczasowych zasadach.

   

  WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE

   

  Kwoty wymagane do przekroczenia granicy  określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy- (Dz.U. 2003, Nr 178, poz. 1748 i Nr 232, poz. 2341).

   

   W powyższym rozporządzeniu określone są następujące kwoty:

   - kwotę 100 PLN  na każdy dzień pobytu w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 500 PLN albo równowartość w walutach obcych,

   - kwotę 50 PLN na każdy dzień pobytu w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, jednak nie mniej niż 300 PLN albo równowartość w walutach obcych,

  - kwotę 20 PLN na każdy dzień pobytu, jednak nie mniej niż 100 PLN, albo równowartość w walutach obcych w przypadku uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowych lub osób mających opłacone koszty pobytu w Polsce albo osób przyjeżdżających do Polski do placówek leczniczo-sanatoryjnych,

   - kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, na pobyt nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

   - kwotę 150 PLN albo jej równowartość w walutach obcych, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, na pobyt nieprzekraczający 3 dni (łącznie z przejazdem),

   

  Na potrzeby postępowania wizowego, cudzoziemiec chcąc udowodnić, że dysponuje wyżej wymienionymi kwotami środków utrzymania, przedstawia:

  - czeki podróżne lub kartę kredytową,

  - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku,

  - poręczenie od osoby przyjmującej

  - bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego kraju,

  - dokument uprawniający do korzystania z posiadanego środka transportu.

   

  Ponadto cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien dysponować kwotą 300 PLN na każdy dzień pobytu w celu umożliwienia mu pokrycia kosztów leczenia albo równowartością tej kwoty w walutach obcych.

  Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia, są:

  - oryginał zaproszenia;

  - polisa ubezpieczeniowa ważna na terytorium Polski.

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien posiadać: 

   - kwotę 1 600 PLN albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w okresie pierwszych 2 miesięcy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - kwotę 300 PLN albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów leczenia, na każdy dzień pobytu w pierwszym miesiącu od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Lista wymaganych dokumentów  dla osób ubiegających się o wizę krajową (D) z prawem do pracy:

  proszę przedstawić oryginały dokumentów oraz ich kopie.

   

  1. wypełniona aplikacja wizowa w systemie e-konsulat

   

  2. dwa zdjęcia paszportowe na białym tle, twarz na wprost.

   

  3. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy).

   

  4. ubezpieczenie pokrywające wydatki w wysokości co najmniej 30 tys. euro ważne od momentu wjazdu na terytorium Polski, do chwili podpisania umowy o pracę w Polsce i objęcia go tym samym ubezpieczeniem ZUS-u (na co najmniej 2 tygodnie od dnia wjazdu do Polski).

   

  5. zezwolenie na pracę (oryginał) wydane przez właściwy organ RP (urząd wojewódzki).

   

  6. dokument informujący o miejscu zamieszkania na terenie Polski np. rezerwacja hotelu lub umowa najmu lokalu, w którym aplikujący zamieszka po przyjeździe do Polski lub inny tytuł do zamieszkania (akt własności lokalu) z podaniem dokładnego adresu.

   

  7. rezerwacje biletu lotniczego w obydwie strony.

   

  8. podpisana przez obie strony przedwstępna umowa o pracę, z wymienioną kwotą wynagrodzenia, czasem pracy i zakresem obowiązków (w języku polskim i angielskim).

   

  9. dokumenty potwierdzające skalę działalności przedsiębiorstwa, w którym aplikujący podejmie pracę, a w szczególności: KRS, wysokość dochodu osiąganego w roku bieżącym i poprzednim, wysokość opłaconego podatku dochodowego, wielkość zatrudnienia.

   

  10. potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na podróż do Polski i ca najmniej pierwszy miesiąc pobytu w Polsce np. wyciąg z konta z ostatnich 6 miesięcy (potwierdzone przez bank) lub czeki podróżne.

   

  11. zaproszenie od pracodawcy - pismo od pracodawcy jest dokumentem, który zawiera m.in. dane kontaktowe do osoby wystawiającej ww. pismo (w razie dodatkowych pytań ze strony konsula). Pismo zawiera oświadczenie, że w momencie zatrudnienia przyszły pracownik zostanie zgłoszony do ZUS i objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Zawiera także informacje w jakim charakterze będzie zatrudniony cudzoziemiec, na jakim stanowisku i jakie będzie miał wynagrodzenie.

   

  UWAGA:

   

  Obowiązuje zasada osobistego stawiennictwa w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur i każdorazowego poddania się sprawdzeniu wizowemu.

   

  Proces wydawania wizy trwa do 15 dni roboczych. O wyniku procesu wizowego aplikant każdorazowo informowany jest telefonicznie lub e-mailowo.

   

  Dostarczenie do Konsulatu wszystkich wymienionych powyżej dokumentów nie stanowi gwarancji wydania wizy.

   

  Konsul może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów oraz odbycia z wnioskodawcą osobistej rozmowy w urzędzie.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: