close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SŁUŻBA OBYWATELA RP W OBCYM WOJSKU

 • Służba obywateli polskich w obcym wojsku

  Ambasada RP w Kuala Lumpur informuje, że dnia 21 października 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 180 z dnia 20 września 2005 r. pod poz. 1496.

  Przepisy zawarte w art. 1 pkt. 42) ww. ustawy określają warunki i tryb udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

  Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą organu, o którym mowa w art. 199d ustawy.

  Obowiązek uzyskiwania zgody, o której mowa powyżej, nie dotyczy obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa (art. 199a pkt. 4).

  Zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo odmawia jej udzielenia minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej lub organu przez niego upoważnionego oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych. Obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 199d pkt. 1 i 2).

  Zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, który zamierza przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, złożony do właściwego organu, o którym mowa wyżej. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

  Obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą składają wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej do ww. organów za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego (art. 199d pkt. 3).

  Zgodnie z art. 4 pkt. 1 i 2 obywatele polscy, którzy przed wejściem w życie ww. ustawy (tj. przed 21 października 2005 r.) przyjęli i pełnią służbę w wojsku lub organizacjach wojskowych państw członkowskich NATO albo państw członkowskich Unii Europejskiej bez wymaganej zgody, są obowiązani pisemnie zawiadomić o tym fakcie w ciągu roku od wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 20 października 2006 r.) organ właściwy w sprawach udzielania zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego w tym państwie.

  W zawiadomieniu należy wskazać nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, w której obywatel polski pełni służbę oraz czas rozpoczęcia i termin jej zakończenia, a także przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do zawiadomienia należy dołączyć dokument zawierający tytuł prawny stanowiący podstawę przyjęcia i pełnienia służby, z którego wynika nazwa obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, w której jest pełniona służba oraz termin jej rozpoczęcia i zakończenia.

  Spełnienie powyższego obowiązku jest równoznaczne z uzyskaniem przez obywatela polskiego zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej do czasu zakończenia tej służby (art. 4 pkt. 2)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: