close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW

 • POŚWIADCZANIE ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO W POLSCE ORAZ POLSKICH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU ZA GRANICĄ.

   

   

  DOKUMENTY URZĘDOWE- Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w  rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

   

   

  1. Poświadczanie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce.

   

   

  Dokumenty urzędowe wydane przez władze Malezji, z uwagi na fakt, iż kraj ten nie jest stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), poświadczane są w formie legalizacji.

  W celu włączenia do obrotu prawnego w Polsce należy, przykładowo, zalegalizować dokumenty takie jak akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dyplomy, etc. Urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

  Przed legalizacją w Ambasadzie RP dokument powinien być zalegalizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Malezji (Wisma Putra).

  Legalizacja jest czynnością odpłatną. Opłatę konsularną pobiera się za każdy dokument (bez względu na ilość stron).

   

  Dokumenty wydane przez władze Brunei Darussalam powinny zostać opatrzone stampilą "Apostille" ponieważ kraj ten jest stroną Konwencji Haskiej o uznawalności dokumentów od dnia 3 grudnia 1987 roku. Urzędem upoważnionym do legalizacji dokumentów jest Sąd Najwyższy Brunei Darussalam, The High Court Building, Km 1½, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan, BA1910, Brunei Darussalam, strona internetowa: http://www.judicial.gov.bn/ , adres mailowy: supcourt@brunet.bn .

   

  Dokumenty wydane przez władze Republiki Filipin powinny zostać opatrzone stampilą "Apostille”, ponieważ kraj ten jest stroną Konwencji Haskiej o uznawalności dokumentów od dnia 14 maja 2019 roku. Urzędem upoważnionym do legalizacji dokumentów jest Authentication Division, Office Of Consular Affairs, Department Of Foreign Affairs, Bradco Avenue Corner Macapagal Boulevard, Aseana Business Park, Parañaque City, strona internetowa: https://consular.dfa.gov.ph/authentication

   

  2.    Poświadczanie polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

   

   

  Polskie dokumenty urzędowe poświadczane są poprzez:

   

  A. Apostille - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

   

  B. Legalizację - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

  Właściwym urzędem do wydawania apostille lub dokonywania legalizacji, w stosunku do polskich dokumentów jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP:

  MSZ Dział Legalizacji

  Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

  Tel: (48 22) 523 9463 lub (48 22) 523 9128

  Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można też uzyskać w Dziale Informacji Konsularnej MSZ, tel. (48 22) 523 9451.   

   

  Niektóre dokumenty, przed wydaniem apostille lub dokonaniem legalizacji w MSZ, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

  • dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) poświadcza Prezes właściwego sądu okręgowego;
  • dyplomy wyższych uczelni poświadcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl), jednakże legalizacji dyplomów uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Minister Obrony Narodowej; legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Minister Zdrowia; legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Minister Infrastruktury;
  • „nową maturę" poświadcza Ministerstwo Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl);
  • świadectwa szkolne poświadcza właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;
  • dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze poświadcza Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie;
  • dokumenty handlowe poświadcza Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie i regionalne izby gospodarcze (http://www.kig.pl).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: