close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW

 • POŚWIADCZANIE ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO W POLSCE ORAZ POLSKICH DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU ZA GRANICĄ.

   

   

  DOKUMENTY URZĘDOWE- Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w  rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

   

   

  1. Poświadczanie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce.

   

   

  Dokumenty urzędowe wydane przez władze Malezji, Republiki Filipin i Brunei Darussalam, z uwagi na fakt, iż kraje te nie są stronami konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), poświadczane są w formie legalizacji.

  W celu włączenia do obrotu prawnego w Polsce należy, przykładowo, zalegalizować dokumenty takie jak akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dyplomy, etc. Urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

  Przed legalizacją w Ambasadzie RP dokument powinien być zalegalizowany w odpowiednim urzędzie miejscowym tj. Ministerstwie Spraw Zagranicznych Malezji (Wisma Putra), Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Filipin (Department of Foreign Affairs) bądź Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Brunei Darussalam (Ministry of Foreign Affairs and Trade).

  Legalizacja jest czynnością odpłatną. Opłatę konsularną pobiera się za każdy dokument (bez względu na ilość stron).

   

   

  2.    Poświadczanie polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

   

   

  Polskie dokumenty urzędowe poświadczane są poprzez:

   

  A. Apostille - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

   

  B. Legalizację - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

  Właściwym urzędem do wydawania apostille lub dokonywania legalizacji, w stosunku do polskich dokumentów jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP:

  MSZ Dział Legalizacji

  Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

  Tel: (48 22) 523 9463 lub (48 22) 523 9128

  e-mail : krzysztof.augustyniak@msz.gov.pl lub monika.grabek@msz.gov.pl

  godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, 9.00-13.00

  Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można też uzyskać w Dziale Informacji Konsularnej MSZ, tel. (48 22) 523 9451.   

   

  Niektóre dokumenty, przed wydaniem apostille lub dokonaniem legalizacji w MSZ, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

  • dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) poświadcza Prezes właściwego sądu okręgowego;
  • dyplomy wyższych uczelni poświadcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl), jednakże legalizacji dyplomów uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Minister Obrony Narodowej; legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Minister Zdrowia; legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Minister Infrastruktury;
  • „nową maturę" poświadcza Ministerstwo Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl);
  • świadectwa szkolne poświadcza właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;
  • dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze poświadcza Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie;
  • dokumenty handlowe poświadcza Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie i regionalne izby gospodarcze (http://www.kig.pl).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: