close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

 • SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

   

  Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu.

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego można złożyć:

   

  • osoba, której akt dotyczy
  • osoba, która wykaże interes prawny
  • pełnomocnik ww. osób
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

  Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

   

  I. Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (do pobrania).

   

  2. oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

   

  3. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

  Właściwość organu

  • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju
  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 
  • Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

   Informacje dodatkowe

   

  Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa.

  W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

  1. Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci – prosimy przejść niżej do informacji zat.: ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KONSULEM.

   

  2. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – prosimy przejść niżej do informacji zat.: UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO, pkt II

   

  3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego – prosimy przejść niżej do informacji zat.: UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO, pkt II

   

  II Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

   

  Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek do kierownika usc (do pobrania).

   

  2. dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (np. zeznania świadków, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia lub wypisy z księgi wieczystej, podatkowej oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

   

  3. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

   Właściwość organu

  • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju
  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 
  • Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

  III. Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

  Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek do kierownika usc (do pobrania)
   

   

  2. inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia  zdarzenia za granicą.

   

   

  Przykłady:

  • świadectwo lekarskie o urodzeniu,
  • tymczasowe zaświadczenie o zgonie osoby,
  • zaświadczenie położnej,
  • zeznania świadków,
  • zaświadczenia sądowe, notarialne lub administracyjne wraz z urzędowym  tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   Właściwość organu

  • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju
  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 
  • Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

  UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

   

  I. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.  

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (do pobrania)

   

  2. odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia

   

  3. dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia nupturientów) Jeśli akty te znajdują się w polskim urzędzie stanu cywilnego, wystarczy wskazanie nazwy tego urzędu oraz podanie informacji umożliwiających odszukanie aktu.

   

  4. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

  Właściwość organu

  Urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego uzupełnieniu

   

   

  II. Sprostowanie polskiego aktu stanu cywilnego

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu.

   

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (do pobrania)

   

  2. odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu

   

  3. dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego (np.: akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia jednego z rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego)

   

  4. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

  Właściwość organu

   

  urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego sprostowaniu.

  Odmowa uzupełnienia i sprostowania następuje w drodze decyzji administracyjnej na którą przysługuje odwołanie do właściwego wojewody. Jeżeli zakres sprostowania przekracza przesłankę oczywistego błędu pisarskiego, po wyczerpaniu drogi administracyjnej, istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w postępowaniu przed sądem powszechnym.

   

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

   

   

  I. Oświadczenie przed polskim konsulem o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci.

   

  Przed polskim konsulem małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy. 

   

  Wymagane dokumenty:

  1. ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) - do  wglądu;

   

  2. odpis skrócony aktu urodzenia;

   

  3. dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (są to przede wszystkim odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka, aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub unieważnieniu, albo prawomocne orzeczenia sądów: o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, o rozwodzie, o unieważnieniu małżeństwa, o nieistnieniu małżeństwa);

   

  4. pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed tym samym konsulem, który będzie przyjmował oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński na co najmniej miesiąc (31 dni) przed planowanym terminem ślubu

   

  5. oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i ich dzieci

   

  6. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  II. Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci

   

  Po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko:

  • dotychczasowe;
  • współmałżonka;
  • utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka

  Dziecko może nosić nazwisko:

  • tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich;
  • utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

  Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

  Nazwiska małżonków i ich dzieci nie mogą składać się z więcej niż dwóch członów.

   

  III Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

   

  Zaświadczenie jest wydawane w celu zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem polskim, może je uzyskać każdy obywatel polski.

   

  Wymagane dokumenty

   

  W celu uzyskania od Konsula zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, należy przedstawić ważny polski dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

   

  • polski odpis aktu urodzenia;
  • w przypadku osób które zawierały wcześniej związek małżeński  dowód ustania małżeństwa, czyli odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu polskiego o unieważnieniu małżeństwa lub ustalającego nieistnienie małżeństwa albo odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka;
  • pisemne zapewnienie o braku znajomości okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zgodnie z art. 76, ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
  • podanie o wydanie zaświadczenia  o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

  Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

   

   

  POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

   

  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. ważny dokument tożsamości – do wglądu;

   

  2. odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

   

  3. dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  4. Jeżeli osoba składająca takie oświadczenie chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, powinna złożyć:

   

  5. wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu małżeństwa (do pobrania);

   

  6. potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

   

  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć przed polskim konsulem i kierownikiem urzędu stanu cywilnego jedynie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą takie oświadczenie złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym. Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.   Uznanie dziecka może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.

   

  Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

  • poczętego;
  • urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;
  • zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

  Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

  • jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka – w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;
  • składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.

  Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa przed konsulem są następujące:

  • osiągnięcie przez dziecko pełnoletności;
  • przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula;
  • wątpliwość co do pochodzenia dziecka;
  • wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa;
  • nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.

  Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez konsula, umożliwia uznanie ojcostwa wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

  WYDOBYCIE ODPISÓW, ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

   

  Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  Podmioty uprawnione do uzyskania ww. dokumentów:

  • sąd lub inny organ państwowy;
  • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy;
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny;
  • organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;
  • inne zainteresowane osoby – w przypadku zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

  Właściwość organu:

  Właściwym do wydania odpisów aktów stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu cywilnego, w którego księgach stanu cywilnego akty te zostały sporządzone.

  Jeżeli osoba chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego, powinna złożyć:

  • wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (do pobrania);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego:

  • dane osoby której akt dotyczy;
  • data i miejsce zdarzenia;
  • imiona, nazwiska rodziców;
  • w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945r.) - wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon;

  ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

   

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy dotyczy zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

  Obywatel polski zamieszkały za granicą może zmienić imię lub nazwisko na swój wniosek, złożony za pośrednictwem konsula RP bądź korespondencyjnie, pod warunkiem poświadczenia podpisu przez notariusza/polskiego konsula. Wnioskodawca musi posiadać Nr ewidencyjny PESEL.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek do kierownika usc (do pobrania);
  • dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - jeżeli dokument ten nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru;
  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 zł wniesionej na konto właściwego urzędu gminy w Polsce – w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku.

  UWAGA:

  Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę skarbową, należy ustalić na stronie internetowej urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

   

  Właściwość organu:

  •  urząd stanu cywilnego miejsca stałego pobytu wnioskodawcy w kraju;
  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca stałego pobytu w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca stałego pobytu; 
  • urząd stanu cywilnego m. st. Warszawy – w przypadku braku ostatniego miejsca stałego pobytu.

              Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: