close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTY STANU CYWILNEGO

 • Uwaga:
  - dokumenty stanu cywilnego powinny być przedłożone w pełnym wypisie;
  - przedłożone dokumenty zagraniczne i tłumaczenia nie podlegają zwrotowi;
  - Konsulat nie pośredniczy w sprostowaniu zagranicznych aktów stanu cywilnego;
  - w przypadku braku oryginału dokumentu, należy zwrócić się do zagranicznego USC (Register Office), który za odpłatnością dostarczy kolejny oryginalny odpis;
  - Konsul poświadcza podpis na podstawie ważnego paszportu lub notarialnie potwierdzonej kopii

  Opłaty przyjmowane są w gotówce w kasie Ambasady.

   

  AKT URODZENIA

  1. Tłumaczenie aktu

   

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Malezji jak również w Polsce:

  - w Malezji - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o dostarczenie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem..
     
  - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
   
  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: (+603) 2161 0805, 2161 0780 
   
  2. Umiejscowienie aktu urodzenia w Polsce

   

  Akty urodzeń osób małoletnich urodzonych poza granicami kraju umiejscawiane są na pisemny wniosek jednego z rodziców w USC właściwym dla jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
   
  Gdy wniosek składa osoba pełnoletnia która nigdy nie miała miejsca zamieszkania w kraju - właściwym do umiejscowienia aktu jest Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście
  Ul. Jezuicka 1/3
  00-950 Warszawa
  tel. 011-4822-8314608

   

  A. Osobiście
  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia dziecka
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
   
  B. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wniosek do Kierownika USC
   

  AKT MAŁŻEŃSTWA

   

  1. Tłumaczenie aktu

   

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Malezji jak również w Polsce:
   
  - w Malezji - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o dostarczenie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem.
   
  - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
     
  2. Oświadczenie o wyborze nazwiska

   

  Sporządzane jest w przypadku, gdy akt małżeństwa nie zawiera informacji o zmianie nazwiska małżonków w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.
   
  A. W przypadku, gdy akty umiejscawiane są w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków należy sporządzić pisemne oświadczenie o wyborze nowego nazwiska /patrz wzór poniżej/ i złożyć podpis:
  - w obecności notariusza publicznego, a następnie zalegalizować w Ambasadzie albo
  - w obecności konsula /wymagane jest osobiste stawiennictwo w Ambasadzie w godzinach urzędowania/.
   
  B. W przypadku, gdy małżonkowie urodzili się poza granicami Polski i nigdy tam nie zamieszkiwali, a w akcie małżeństwa nie ma adnotacji o zmianie nazwiska - akty małżeństwa umiejscawiane są za pośrednictwem Ambasady. Oświadczenie o wyborze nowego nazwiska należy wówczas złożyć przed konsulem.
  Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania
   
  W sytuacji, gdy nazwiska określone w oświadczeniu widnieją w paszportach wydanych przed umiejscowieniem aktu - prosimy o załączenie do dokumentacji kopii paszportu.
     
  3. Umiejscowienie aktu małżeństwa w Polsce

   
  Akty małżeństwa umiejscawia się w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków.
  Akty małżeństwa osób urodzonych poza granicami kraju i nigdy nie zamieszkujących w Polsce umiejscawiane w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście
  Ul. Jezuicka 1/3
  00-950 Warszawa
  tel. 011-4822-8314608
   
  A. Osobiście
  W USC należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska złożone przed kierownikiem USC

   

  B. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC - za wyjątkiem osób, których dotyczy punkt 2B
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - oświadczenie o wyborze nazwiska /patrz wzór poniżej/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: