close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 4 marca 2019

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur (zwana dalej: „Sprzedającym”) zaprasza do składania ofert przetargowych na zakup Nieruchomości – działka gruntu nr 4280 i działka gruntu nr 4299, położonej przy Jalan Ru, Desa Pahlawan, 55000 Ampang, Kuala Lumpur (zwanej dalej "Nieruchomością") w Malezji.

  Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Sprzedającego"). Powierzchnia Nieruchomości wynosi 1 477,054m2 dla działki gruntu nr 4280 i 55,895m2 dla działki gruntu nr 4299. Użytkowanie nieruchomości jest użytkowaniem mieszkaniowym, zgodnie z opisem w  tytułach własności.

  Oferty należy składać zgodnie z Regulaminem Przetargu, w zapieczętowanych kopertach opatrzonych prawidłową nazwą oferty, jak zostało wskazane w treści Pakietu Ofertowego (Tender Package). Wadium w postaci czeku bankowego gwarantowanego na 196 000,00 RM (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy ringgitów malezyjskich), wystawionego na Savills (Malezja) Sdn Bhd, musi towarzyszyć każdej ofercie. W przypadku, gdy oferta zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego, ale zostanie wycofana przez osobę lub instytucję składającą ofertę, Sprzedający zatrzyma wadium, wolne od odsetek. Wszystkim osobom lub instytucjom, których oferty zostaną odrzucone przez Sprzedającego, wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone bez odsetek. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zatwierdzeniu wyników przetargu, jego unieważnienia lub odwołania.

  Oferty powinny być  umieszczone w zapieczętowanej kopercie i złożone w biurze Savills (Malezja) Sdn Bhd, Level 9, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur. Przetarg rozpocznie się 04 marca 2019 r. Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godziny 17:00 (czasu malezyjskiego). Otwarcie, ocena ofert, a także wybór zwycięskiego oferenta odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17:30 (czasu malezyjskiego) w biurze Savills (Malezja) Sdn Bhd (adres powyżej) - w siedzibie wyłącznego przedstawiciela Komisji Przetargowej powołanej przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów lub ich przedstawicieli, którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa. Sprawdzanie i ocena ofert, a także wybór zwycięskiego oferenta będą dokonywane bez udziału oferentów. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, traci prawa wynikające ze złożenia zwycięskiej oferty, a wadium ulega przepadkowi, jeżeli Oferent ten nie uiści pełnej ceny zakupu w ustalonym terminie lub jeżeli Oferent ten uchyli się od zawarcia umowy. Wygrywający oferent pokrywa koszty związane z zawarciem umowy.

  Każdy potencjalny oferent wskazuje w zapieczętowanej kopercie kwotę proponowanej oferty za Nieruchomość. Minimalna cena (cena wywoławcza) dla Nieruchomości wynosi 9 800 000,00 RM (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy ringgitów malezyjskich).

  Pakiety przetargowe zawierające Warunki Sprzedaży w Przetargu, kopie tytułów własności oraz inne powiązane dokumenty są dostępne bezpłatnie w biurze Savills.

  Oględziny Nieruchomości można odbyć za pośrednictwem wyłącznego agenta – Savills.

  Sprzedający, według własnego uznania i bez ograniczeń, zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia każdej oferty bez podawania przyczyn.

  Oferenci mogą uzyskać dalsze szczegóły dotyczące Regulaminu Przetargu w:

  SAVILLS (MALEZJA) SDN BHD TEL NO: + 603-2092 5955

  Prosimy o kontakt z Jeffri Rahim (REN 12873) pod numerem +6013 2727 875 lub jeffri.rahim@savills.com.my

  Strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kuala Lumpur: http://www.kualalumpur.msz.gov.pl/en/root

  1
  2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: